Vedtægter

Vedtægter for Kolding KFUM floorball

§ 1. Navn og hjemsted

Floorballforeningen Kolding KFUM floorball (Kolding Grizzlies), der har hjemsted i Kolding kommune, er stiftet den 22/2 2008, og er en selvstændig afdeling under Kolding KFUM´s idrætsforening.


Foreningen er tilsluttet Floorball Danmark (FD) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er som sådan underlagt disses love og bestemmelser.§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at spille floorball samt på anden måde virke for denne idræts fremme.

 

Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig - og foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget, således at medlemmerne herigennem motiveres til, i forhold til evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som aktivt og forpligtende har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

 

Stk. 2. Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside ved at oprette nyt medlem. Indmeldelsen er bindende i et kvartal, dog er der en prøvetid på 14 dage. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

 

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt enten via klubbens hjemmeside (holdsport) eller mail til kassereren og træneren. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Ved udmeldelse returneres indbetalt kontingent ikke.


Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, svarende til medlemskab som enten ungdom, senior eller motionist. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal.

 

Stk. 5. Deltagerbetaling skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af deltagerbetaling fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt deltagerbetalingen ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste.

Ny optagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og evt. nyt indmeldelsesgebyr.

 

Stk. 6. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel, beviseligt, strider mod foreningens vedtægter og politikker, eller medlemmet på særlig grov måde, beviseligt, har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.


I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


Meddelelse om eksklusion tilsendes Floorball Danmark.§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og kan afholdes enten ved fysisk fremmøde eller virtuelt.

 

Stk. 3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel ved mail til medlemmerne / ved annoncering på hjemmeside og sociale medier, med angivelse af dagsorden samt eventuelle allerede indkomne forslag.

 

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Børn under 16 der er medlem af foreningen, kan være repræsenteret ved deres forældre - med samme rettigheder som medlemmet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen har mulighed for at indbyde andre interessenter, disse er dog ikke stemmeberettigede.

 

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 6.  En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af 5 mødedeltagere. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

Stk. 7. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 

Stk. 8. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer  som ikke er i restance med deltagerbetaling. Endvidere er forældre der repræsenterer deres børn valgbare.


Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.


§5. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.    Valg af dirigent og referent.

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6.    Behandling af indkomne forslag.

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.    Valg af revisor.

10.  Eventuelt.§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om dette over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.§ 7. Foreningens daglige ledelse


Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af en næstformand, kassereren  og yderligere tre medlemmer samt op til to suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer. Suppleanter vælges for ét år ad gangen.


Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen selv vælger formand, næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

 

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. § 8. Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.


Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.§ 9. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

Stk. 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse samt revisor.

Stk. 6. Endvidere skal foreningen aflægge regnskab og dokumentation for bevilget tilskud fra kommunen og for deltagernes egenbetaling.§ 10. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.


§ 18. Foreningens opløsning

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 


Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til idrætslige formål i Kolding KFUM´s idrætsforening.